[Lập trình C/C++] Bài 44. Kiểu dữ liệu cấu trúc struct – struct là gì ?(Phần 1)– struct trong ngôn ngữ lập trình nó giống như 1 kiểu dữ liệu do người lập trình định nghĩa.
– Kiểu dữ liệu cấu trúc của các ngôn ngữ lập trình C/C++ cho phép “gom” các thông tin chung của 1 đối tượng để dễ dàng khai báo, truy xuất và xử lí. Các biến dữ liệu có cấu trúc của ngôn ngữ lập trình C/C++ được cài đặt dưới dạng biến kiểu struct.
– Source code:

🤗 ỦNG HỘ TÀI CHÍNH TÁC GIẢ 🤗
➡️ Nếu bạn cảm thấy các bài giảng mang lại giá trị cho bạn và muốn ủng hộ tài chính cho tác giả, bất kể bao nhiêu, bạn có thể chuyển khoản qua tài khoản
➡️ Vietcombank – CHI NHANH QUAN 9
➡️ STK: 0881000452693
➡️ CHỦ TK: NGUYEN THIEN TAM

– LIKE VÀ SHARE PAGE ĐỂ NHẬN ĐƯỢC NHỮNG BÀI VIẾT HAY VỀ LẬP TRÌNH

Nguồn: https://dwaynewadejersey.net/

Xem thêm bài viết khác: https://dwaynewadejersey.net/tong-hop/


Article Categories:
Tổng Hợp

Comments

 • Em đã trở thành fan của anh sau khi xem video. Video thật sự rất hay và chi tiết. Cảm ơn anh

  HOÀNG THỊ KIM July 21, 2020 2:24 pm Reply
 • a ở chỗ nào quận 9 vậy anh

  K14HCM XuânBách July 21, 2020 2:24 pm Reply
 • Struct này hao hao Void anh nhỉ!

  Khang Tạ July 21, 2020 2:24 pm Reply
 • hay quá anh <3

  Linh Trần Quang July 21, 2020 2:24 pm Reply
 • anh giảng rất hay , dể hiểu thực sự

  Thiên Phú July 21, 2020 2:24 pm Reply
 • Cẳm ơn anh

  Kanna Kamui July 21, 2020 2:24 pm Reply
 • rõ ràng , dễ hiểu <3

  Nguyễn Chí Hào July 21, 2020 2:24 pm Reply
 • tạ ơn anh <3

  Trang Quén July 21, 2020 2:24 pm Reply
 • có nhận dạy thêm ko anh

  Minh Hiếu Nguyến July 21, 2020 2:24 pm Reply
 • Lời đầu tiên xin cảm ơn thầy, thầy có những bài giảng và cách giảng rất chuyên nghiệp. Chúc thầy có công việc và sức khỏe tốt.
  Ý kiến thêm: em đang học C, mà khó tìm được những bài giảng trong kênh của thầy, hi vọng thầy sắp xếp lại danh sách phát ạ!!

  Nông Minh July 21, 2020 2:24 pm Reply
 • bài giảng rất dễ hiểu, cám ơn anh 😀

  Vạn Văn July 21, 2020 2:24 pm Reply
 • Anh ơi anh xem hộ em lỗi chỗ phần tin thông tin ra màn hình với ạ
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>

  int main()
  {
  int i,n;
  struct ngay
  {
  int ngay_thu, thang, nam;
  };
  struct sinhvien
  {
  int masv ;
  char hoten[30];
  struct ngay ngaysinh;
  float diem ;
  };
  printf("So sinh vien can khai bao la:"); scanf("%d",&n);
  struct sinhvien SV[n];
  //Nhap thong tin sinh vien

  for (i=1;i<=n;i++)
  {
  printf("thong tin sinh vien thu %d: n",i);
  printf("Masv: "); scanf("%d",&SV[i].masv);
  fflush(stdin);
  printf("Ho ten SV: ");
  gets(SV[i].hoten);
  printf("Ngay sinh: ");
  scanf("%d %d %d",&SV[i].ngaysinh.ngay_thu,&SV[i].ngaysinh.thang,&SV[i].ngaysinh.nam);
  printf("Diem trung binh: ");
  scanf("%f",&SV[i].diem);
  }

  //In thong tin sinh vien ra man hinh
  printf("********** THONG TIN SINH VIEN ***********n");
  printf("%5s %25s %20s %5s n","MaSV","Ho ten SV","Ngay sinh","DiemTB");
  for (i=1;i<=n;i++)
  {
  printf("%5d %25s %5d -%5d -%5dn",SV[i].masv,SV[i].hoten,SV[i].ngaysinh.ngay_thu,SV[i].ngaysinh.thang,SV[i].ngaysinh.nam,SV[i[.diem);
  }

  getch();
  return 0;

  }
  Có hai vấn đề em cần sự giúp đỡ của anh ạ:
  1. Phần in thông tin ra màn hình, nếu em chỉ để in MaSV, Ho ten SV, Ngay sinh ( số lẻ cái cần in) thì nó in được, tóm lại cứ 3 hoặc 5 trường thì nó in được dòng đó ra màn hình nhưng nếu em để 4 thành phần như trong code thì nó ko lỗi dừng chương trình
  2. Phần in nội dung ra màn hình, danh sách thông tin sinh viên em đang bị lỗi, anh xem giúp em với ạ

  van nguyen July 21, 2020 2:24 pm Reply
 • anh giảng rất hay ..học ở trường không hỉu struct ntn chỉ bik khai báo thôi ( học như vẹt ) ..
  xem của anh e hỉu được struct la gì ..anh giảng rất dể hỉu

  Neo T July 21, 2020 2:24 pm Reply
 • Cám ơn anh về bài giảng, dễ hiểu lắm. Em có thắc mắc chút ạ.Khi chạy c.trinh, nó ko cho em nhập mảng điểm ??
  void Nhap(ThiSinh &a)
  {
  printf("Ma thi sinh:");
  fflush(stdin);
  gets(a.Ma);
  printf("Ho ten thi sinh:");
  fflush(stdin);
  gets(a.hoten);
  printf("Phong thi:");
  fflush(stdin);
  gets(a.phong);
  printf("Ket qua:");
  fflush(stdin);
  gets(a.ketqua);
  printf("Ngay sinh: ");
  scanf("%d",&a.ns.ngay);
  printf("Thang:");
  scanf("%d",&a.ns.thang);
  printf("Nam:");scanf("%d",&a.ns.nam);
  fflush(stdin);
  for(int i=0;i<3;i++)
  {
  printf("Diem thu %d:",i+1);
  scanf("%f",&a.diem[i]);
  }
  }

  Sang Lương July 21, 2020 2:24 pm Reply
 • giúp em tìm sinh vien bằng Họ tên hoặc MSSV đc ko anh ..em viết đc ít rồi
  #include <iostream>
  #include <string>
  using namespace std;

  struct sinhvien
  {
  string hoten;
  string mssv;
  string xeploai;
  int stt;
  float diemnmlt;
  float diemtoana1;
  float dtb;
  };
  struct danhsach
  {
  sinhvien arr[100];
  int n;
  };
  struct ttmonhoc
  {
  string mamon;
  string tenmon;
  int sotinchi;
  };
  void nhapthongtin1sv(struct sinhvien &sv)
  {
  fflush(stdin);
  cout<<"Nhap ho ten sv"<<endl;
  getline(cin,sv.hoten);
  cout<<"Nhap mssv"<<endl;
  getline(cin,sv.mssv);
  cout<<"Xep loai"<<endl;
  getline(cin,sv.xeploai);
  cout<<"Nhap stt"<<endl;
  cin>>sv.stt;
  cout<<"Nhap diem nmlt"<<endl;
  cin>>sv.diemnmlt;
  cout<<"Nhap diem toan a1"<<endl;
  cin>>sv.diemtoana1;
  cout<<"Nhap diem tb"<<endl;
  cin>>sv.dtb;
  }
  void xuatthongtin1sv(struct sinhvien sv)
  {
  fflush(stdin);
  cout<<" Ho ten sv"<<sv.hoten<<endl;
  cout<<" Mssv"<<sv.mssv<<endl;
  cout<<"Xep loai"<<sv.xeploai<<endl;
  cout<<"Stt"<<sv.stt<<endl;
  cout<<"Diem nmlt"<<sv.diemnmlt<<endl;
  cout<<"Diem toan a1"<<sv.diemtoana1<<endl;
  cout<<"Diem tb"<<sv.dtb<<endl;
  }
  void Nhapdanhsachsinhsien(struct danhsach &ds)
  {
  // vòng lặp cho chúng ta nhập nhiều thằng sinh viên
  for (int i = 0; i < ds.n; i++)
  {
  cout << "ntt NHAP THONG TIN SINH VIEN THU " << i + 1 << endl;
  // gọi lại hàm nhập thông tin 1 thằng sinh viên
  // nhập thông tin sinh viên thứ arr[i]
  nhapthongtin1sv(ds.arr[i]);

  }
  }
  void Xuatdanhsachsinhvien(struct danhsach ds)
  {
  // vòng lặp cho chúng ta xuất ra nhiều thằng sinh viên
  for (int i = 0; i < ds.n; i++)
  {
  cout << "nttTHONG TIN SINH VIEN THU " << i + 1 << endl;
  // gọi lại hàm xuất thông tin 1 thằng sinh viên
  // xuất thông tin sinh viên thứ arr[i]
  xuatthongtin1sv(ds.arr[i]);

  }
  }

  void main()
  {
  struct danhsach ds;
  cout<<"Nhap so luong sv"<<endl;
  cin>>ds.n;
  Nhapdanhsachsinhsien(ds);
  Xuatdanhsachsinhvien(ds);
  system("pause");
  }

  Vinh Nguyễn July 21, 2020 2:24 pm Reply
 • dễ hiểu lắm a ơi!!!!! :))

  Lương Quốc Đạt July 21, 2020 2:24 pm Reply

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *